To install the Tarot Online app on this device, click the Tarot Online - iOS icon and then Add to Home Screen.

A new version of the Tarot Online app is available. To update the app, click here or reload this page.

Privacy Policy

Privacy Policy of the Tarot Online application

Spis treści
 1. Postanowienia ogólne
 2. Podstawy przetwarzania danych
 3. Cel, podstawa i okres przetwarzania danych w aplikacji internetowej
 4. Odbiorcy danych w aplikacji internetowej
 5. Profilowanie w aplikacji internetowej
 6. Prawa osoby, której dane dotyczą
 7. Cookies w aplikacji internetowej i analityka
 8. Postanowienia końcowe
 1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejsza polityka prywatności Aplikacji Internetowej ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców Aplikacji Internetowej. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Aplikacji Internetowej, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Aplikacji Internetowej plików cookies oraz narzędzi analitycznych.
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Aplikacji Internetowej jest Sirius Entertainment LLC, 680 S Cache St, Ste 100, 83002 Jackson, adres poczty elektronicznej: [email protected] – zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą w Aplikacji Internetowej.
 3. Dane osobowe w Aplikacji Internetowej przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.
 4. Korzystanie ze Aplikacji Internetowej, w tym zawieranie umów, jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Aplikacji Internetowej Usługobiorcę jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków: (1) zawieranie umów z Administratorem – niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Aplikacji Internetowej oraz w Regulaminie Aplikacji Internetowej i niniejszej polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy z Administratorem (np. umowy o korzystanie z Usług Elektronicznych) skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Aplikacji Internetowej oraz w Regulaminie Aplikacji Internetowej; (2) obowiązki ustawowe Administratora – podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. w zakresie prowadzenia księgowości) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.
 5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 6. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z Rozporządzeniem RODO i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 7. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące w niniejszej polityce prywatności i rozpoczynające się dużą literą (np. Usługodawca, Aplikacja Internetowa, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Aplikacji Internetowej dostępnym na stronach Aplikacji Internetowej.
 1. Podstawy przetwarzania danych
 1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.
 2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w pkt. 2.1 polityki prywatności. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Usługobiorców Aplikacji Internetowej przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie polityki prywatności – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
 1. Cel, podstawa i okres przetwarzania danych w aplikacji internetowej
 1. Każdorazowo cel, podstawa i okres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Usługobiorcę w Aplikacji Internetowej.
 2. Administrator może przetwarzać dane osobowe w Aplikacji Internetowej w następujących celach, na następujących podstawach oraz przez następujący okres:
Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych Okres przechowywania danych
Wykonanie umowy zawartej z Administratorem lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy.
Udzielenie odpowiedzi na zapytanie przesłane do Administratora Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na konieczności zapoznania się z treścią zapytania nadesłanego przez osobę, której dane dotyczą, za pomocą Formularza Kontaktowego dostępnego w Aplikacji Internetowej, a następnie, jeśli jest to niezbędne, udzielenia na to zapytanie odpowiedzi Dane są przechowywane przez czas potrzebny Administratorowi na zapoznanie się z treścią zapytania osoby, której dane dotyczą, oraz udzielenie jej odpowiedzi, nie dłużej jednak niż przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora w związku z informacjami zawartymi w tym zapytaniu.
Marketing bezpośredni Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na dbaniu o interesy i dobry wizerunek Administratora, jego Aplikacji Internetowej oraz dążeniu do sprzedaży usług Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata). Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.
Marketing Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda) – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Administratora Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.
Prowadzenie ksiąg rachunkowych Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.) – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).
Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń, jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń jakie mogą być podnoszone wobec Administratora (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń wobec Administratora wynosi sześć lat).
Korzystanie ze strony Aplikacji Internetowej i zapewnienie jej prawidłowego działania Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na prowadzeniu i utrzymaniu strony Aplikacji Internetowej Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata).
Prowadzenie statystyk i analiza ruchu w Aplikacji Internetowej Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na prowadzeniu statystyk i analizie ruchu w Aplikacji Internetowej celem poprawy funkcjonowania Aplikacji Internetowej Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata).
 1. Odbiorcy danych w aplikacji internetowej
 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Aplikacji Internetowej, w tym dla prawidłowego świadczenia przez Administratora Usług Elektronicznych, konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, podmiot obsługujący płatności). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 2. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.
 3. Dane osobowe Usługobiorców Aplikacji Internetowej mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
  1. podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – w przypadku Usługobiorcy, który korzysta w Aplikacji Internetowej ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Usługobiorcy wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Aplikacji Internetowej na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Usługobiorcę.
  2. dostawcy systemu ankiet opiniujących – w przypadku Usługobiorcy, który korzystał z określonych Usług Elektronicznych, Administrator może udostępniać zebrane dane osobowe Usługobiorcy wybranemu podmiotowi dostarczającemu system ankiet opiniujących zawarte umowy w Aplikacji Internetowej na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do wyrażenia przez Usługobiorcę opinii za pomocą systemu ankiet opiniujących.
  3. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Aplikacji Internetowej i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Aplikacji Internetowej, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Usługobiorcy wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
  4. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Usługobiorcy wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
 1. Profilowanie w aplikacji internetowej
 1. Rozporządzenie RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Mając to na uwadze, Administrator podaje w tym punkcie polityki prywatności informacje dotyczące możliwego profilowania.
 2. Administrator może korzystać w Aplikacji Internetowej z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia określonej umowy z Administratorem czy też możliwości korzystania z Usług Elektronicznych w Aplikacji Internetowej. Efektem korzystania z profilowania w Aplikacji Internetowej może być np. przypomnienie o niedokończonych działaniach w Aplikacji, przesłanie rabatu albo propozycji usługi, która może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Aplikacji Internetowej. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać np. z otrzymanej w ten sposób oferty lub rabatu.
 3. Profilowanie w Aplikacji Internetowej polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie Aplikacji Internetowej, czy też poprzez analizę dotychczasowych zakupów lub historii działań podejmowanych w Aplikacji Internetowej. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy lub ofertę.
 4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.
 1. Prawa osoby, której dane dotyczą
 1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.
 2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności.
 1. Cookies w aplikacji internetowej i analityka
 1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Aplikacji Internetowej (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfonu – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający Aplikacja Internetowa). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.
 2. Pliki Cookies, które mogą być wysyłane przez stronę Aplikacji Internetowej, można podzielić na różne rodzaje, według następujących kryteriów:
Ze względu na ich dostawcę Ze względu na ich okres przechowywania na urządzeniu osoby odwiedzającej stronę Aplikacji Internetowej Ze względu na ich dostawcę
własne (tworzone przez stronę Aplikacji Internetowej Administratora) oraz należące do osób/podmiotów trzecich (innych niż Administrator) sesyjne (przechowywane do czasu wylogowania się ze Aplikacji Internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej) oraz stałe (przechowywane przez określony czas, zdefiniowany przez parametry każdego pliku lub do czasu ręcznego usunięcia) niezbędne (umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie strony Aplikacji Internetowej), funkcjonalne/preferencyjne (umożliwiające dostosowanie strony Aplikacji Internetowej do preferencji osoby odwiedzającej stronę), analityczne i wydajnościowe (gromadzące informacje o sposobie korzystania ze strony Aplikacji Internetowej) oraz marketingowe, reklamowe i społecznościowe (zbierające informacje o osobie odwiedzającej stronę Aplikacji Internetowej w celu wyświetlania tej osobie spersonalizowanych reklam i prowadzenia innych działań marketingowych w tym również na stronach internetowych odrębnych od strony Aplikacji Internetowej, takich jak portale społecznościowe)
 1. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Aplikacji Internetowej w następujących konkretnych celach:
Cele stosowanie plików Cookies w Aplikacji Internetowej Administratora identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Aplikacji Internetowej i pokazywania, że są zalogowani (pliki Cookies niezbędne)
prezentowanie danych na Koncie Klubowicza (pliki Cookies niezbędne)
zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy, ankiet lub danych logowania do Aplikacji Internetowej (pliki Cookies niezbędne lub/i funkcjonalne/preferencyjne)
dostosowywania zawartości strony Aplikacji Internetowej do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Aplikacji Internetowej (pliki Cookies funkcjonalne/preferencyjne)
prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Aplikacji Internetowej (pliki Cookies statystyczne)
remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Aplikacja Internetowa poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Ireland Ltd. oraz Facebook Ireland Ltd. (pliki Cookies marketingowe, reklamowe i społecznościowe)
 1. Sprawdzenie w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych, jakie pliki Cookies (w tym okres funkcjonowania plików Cookies oraz ich dostawca) są wysyłane w danej chwili przez stronę Aplikacji Internetowej jest możliwe w następujący sposób:
W przeglądarce Chrome: (1) w pasku adresu kliknij w ikonkę kłódki po lewej stronie, (2) przejdź do zakładki „Pliki cookie”. W przeglądarce Firefox: (1) w pasku adresu kliknij w ikonkę tarczy po lewej stronie, (2) przejdź do zakładki „Dopuszczone” lub „Zablokowane”, (3) kliknij pole „Ciasteczka śledzące między witrynami”, „Elementy śledzące serwisów społecznościowych” lub „Treści z elementami śledzącymi” W przeglądarce Internet Explorer: (1) kliknij menu „Narzędzia”, (2) przejdź do zakładki „Opcje internetowe”, (3) przejdź do zakładki „Ogólne”, (4) przejdź do zakładki „Ustawienia”, (5) kliknij pole „Wyświetl pliki”
W przeglądarce Opera: (1) w pasku adresu kliknij w ikonkę kłódki po lewej stronie, (2) przejdź do zakładki „Pliki cookie”. w przeglądarce Safari: (1) kliknij menu „Preferencje”, (2) przejdź do zakładki „Prywatność”, (3) kliknij w pole „Zarządzaj danymi witryn” Niezależnie od przeglądarki, za pomocą narzędzi dostępnych np. na stronie: cookiemetrix.com lub: cookie-checker.com
 1. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Aplikacji Internetowej.
 2. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez Aplikacja Internetowa – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach:
 3. support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
  support.mozilla.org/pl/kb/wlaczanie-i-wylaczanie-ciasteczek-sledzacych?redirectlocale=pl&redirectslug=W%2525C5%252582%2525C4%252585czanie+i+wy%2525C5%252582%2525C4%252585czanie+obs%2525C5%252582ugi+ciasteczek
  support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
  help.opera.com/pl/latest/web-preferences/%23cookies
  support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/11.0/mac/10.13
  support.microsoft.com/pl-pl/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy
 1. Administrator może korzystać w Aplikacji Internetowej z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia) oraz usług Hotjar dostarczanych przez firmę Hotjar Limited (Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta). Usługi te pomagają Administratorowi prowadzić statystyki i analizować ruch w Aplikacji Internetowej. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Aplikacją i analizie ruchu w Aplikacji Internetowej. Dane te mają charakter zbiorczy. Administrator korzystając z powyższych usług w Aplikacji Internetowej gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzających Aplikacja Internetowa oraz sposób ich zachowania na stronie Aplikacji Internetowej, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.
 2. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania do Google Analytics informacji o jej aktywności na stronie Aplikacji Internetowej – w tym celu można na przykład zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Ireland Ltd. dostępny tutaj: tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
 1. Postanowienia końcowe
Aplikacja Internetowa może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Aplikacji Internetowej Administratora.